Okamžik prosím, budete přesměrováni...

Nabídka kurzů


Kurzy práce s počítačem


Nabízíme zájemcům o výuku či zdokonalení práce na počítači. Jedná se o následující:

Textový editor WORD

 • Základní operace na počítači - spouštění programů, otevírání složek, nastavení počítače a monitoru, ukládání dokumentů
 • Editace textu - kurzor, struktura dokumentu, odstavce, tabulátory, opravy
 • Tvorba tabulek - čáry, barvy, automatický formát, práce s buňkami
 • Grafika v dokumentu - vkládání a úprava grafických předmětů (obrázky, kliparty) a jejich odstraňování

Tabulkový editor EXCEL

 • Operace s buňkami - typy buněk, pohyb v buňkách, opravy obsahu, grafická úprava
 • Formát buněk - formátování čísel a textů, zarovnání textů, písmo, ohraničení, zámek
 • Vzorce - tvorba, kopírování, zadávání, filtry, přesun, práce s listy
 • Grafy - tvorba a úprava, vytvoření mapy

Internet

 • Připojení - prohlížeč, vyhledávání, ukládání dat, oblíbené stránky
 • E-mail - způsob práce s počítačovou poštou, psaní krátkých zpráv, vkládání dokumentů

Jednotlivé kurzy jsou šestihodinové. Cena jednoho kurzu při minimálním počtu 8 účastníků pro otevření činní 800,-Kč.

Výuka probíhá na nově vybavené učebně s vysokorychlostním připojením k síti.

Dle zájmu je možno kurzy rozšířit o prezentaci v programu PowerPoint, grafické editory ad..

Škola dále nadízí:

 • po dohodě s institucemi zajištění kurzů či rekvalifikací dle požadavku
 • v případě zajištění akcí vlastními lektory žadatele, zapůjčení prostor pro výuku

Rekvalifikační vzdělávací program

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

schválen MZe ČR pod č.j. 32 638/2004-13020 dne 22.9.2004

1. Úvod

Vzrůstající nároky na kvalitu zemědělských výrobků, dodržování zásad správné zemědělské praxe, významný podíl zemědělství při tvorbě a zachování krajiny, efektivní využívání dotací a státních subvencí, vstup České republiky do EU - to vše klade značné nároky na odbornou kvalifikaci zemědělských podnikatelů.

Odborná kvalifikace zemědělců je také doporučována a podporována ve vyspělých zemích EU. Splnění předepsaného kvalifikačního požadavku je v řadě těchto zemí nezbytnou podmínkou pro získání zemědělských dotací. Obdobná situace je u vybraných podpor také v naší republice.

Ministerstvo zemědělství proto vytvořilo vzdělávací program, který účastníkům umožní osvojení si zemědělských dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností.Úspěšné absolvování tohoto vzdělávacího programu je také předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných a vysokých škol.

2. Cíl vzdělávací akce

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progrsivních teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností nezbytných pro úspěšné provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně základů obsluhy PC. Nové poznatky o zemědělské výrobě budou při výuce částečně diferencovány s ohledem na výrobní specializace jednotlivých účastníků.

3. Cílová skupina (účastníci)

Vzdělávací program je určen věm aktivním zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů. Jde především o zemědělské podnikatele, kteří začali hospodařit po roce 1990 a mají z vlastní výrobní činnosti praktické zemědělské znalosti.

4. Forma a druh vzdělávací akce

Vzdělávací program bude organizován formou przenčního studia zakončeného závěrečnou zkouškou. Ta sestává z teoretické zkoušky a obhajoby zadaného absolventského projektu. Výstupním certifikátem je osvědčení. Toto osvědčení nenahrazuje výuční list.

5. Obsah vzdělávací akce

Rámcová osnova kurzu

Odborný tématický celek

Hodin výuky

    Pěstování zemědělských plodin 40
    Chov hospodářských zvířat 40
    Zemědělská technika a technologické linky
30
    Ekonomika podnikání
30
    Základy práce s informační a komunikační technikou
14
    Základy zemědělského práva a zemědělské politiky
8
    Zásady hygieny a bezpečnosti práce
4
    Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
8
    Zpracování projektu s individuálními konzultacemi
56
    Závěrečná zkouška
2
    Odborná praxe
76


Bližší informace podá Ing. Šárka Švecová
tel.: 584 442 091
E-mail:  svecova@sosjesenik.cz